Privacy verklaring

Website eigenaren van ‘Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst’ zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website : https://ay-art.nl
Email: adenyvonneleijser@hetnet.nl
Website eigenaren: Ad Leijser en Yvonne Leijser-Kraak

Ad Leijser is de Functionaris Gegevensbescherming van Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst Hij is te bereiken via email adres: adenyvonneleijser@hetnet.nl

Begrips definities

Bezoeker: Persoon die een bezoek brengt aan onze website
Email: Verzonden bericht via contact pagina van de website
Persoonsgegevens: Toegezonden email door bezoeker met als inhoud een vraag, een verzoek of opmerking(en) alsook eventueel zijn / haar naam, adres en inhoudelijke en toevertrouwde persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden in de vorm van data opslag in een bestand of database. Ook gebruiken we geen social media plugins. Wel kan een ons toegezonden email gebruikt worden, maar dan enkel en alleen om de afzender van de email ten dienste te kunnen zijn, c.q. zijn belang hierin te kunnen dienen.

Links naar websites van bevriende collega kunstenaars

Voor het gebruik van en door de bezoeker opgestarte link naar een website van een bevriende collega kunstenaar zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele aldaar ontstane problemen. Wel doen wij er alles aan in goed overleg met de eigenaar van de website link om eventuele daar ontstane problemen te voorkomen. De verantwoordelijkheid van ons eindigt niettemin bij het verlaten van onze website door de bezoeker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij emails verwerken

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst verwerkt jouw email en / of persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hieraan voorafgaand is vanuit een bezoek aan onze website hierom een verzoek tot contact ingediend en is dit contact ook vooraf gerealiseerd en bevestigd.

– email adressen noch email inhoud worden gedeeld en/of verkocht met andere platforms, organisaties, bedrijven, overheden en andere personen dan hiervoor genoemde website eigenaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst) tussen zit.

Toegepaste techniek en communicatie

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Website https://ay-art.nl
Naam ‘Ad en Yvonne Leijser schilderkunst’

Website is gebouwd met behulp van WordPress en Page builder Elementor
Er is geen gebruik gemaakt van Cookie technologie, noch bestaan plannen daartoe voor in de toekomst.

De website is gebouwd met de intentie om bezoekers een beeld te geven van de schildervaardigheden van beide kunstenaars.

Contact formulier geeft de bezoeker de mogelijkheid om contact te krijgen met de kunstenaars. Van het opgevoerde en verzonden bericht (email) wordt een kopie (email) gestuurd naar de afzender / bezoeker met de volledige inhoud van het oorspronkelijk bericht.

Hoe lang we email en persoonsgegevens bewaren

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst bewaart je email en/of persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van email- en persoonsgegevens:

(Categorie) email en persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Over de reden wordt gecommuniceerd met de afzender van het email bericht. Dit kan elektronisch (email) of via persoonlijk contact (telefonisch, bezoek op afspraak).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens (lees emails) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou benoemde en officieel gemachtigde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar adenyvonneleijser@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons email adres: adenyvonneleijser@hetnet.nl

Onvoorziene situaties

Hoewel met de grootst mogelijke precisie deze privacy verklaring is opgesteld kunnen er zich situaties voordoen waarin niet is voorzien. In zo’n geval zullen wij deze privacy verklaring laten toetsen en zonodig aanpassen.

Privacy verklaring

Website eigenaren van ‘Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst’ zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website : https://ay-art.nl
Email: adenyvonneleijser@hetnet.nl
Website eigenaren: Ad Leijser en Yvonne Leijser-Kraak

Ad Leijser is de Functionaris Gegevensbescherming van Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst Hij is te bereiken via email adres: adenyvonneleijser@hetnet.nl

Begrips definities

Bezoeker: Persoon die een bezoek brengt aan onze website
Email: Verzonden bericht via contact pagina van de website
Persoonsgegevens: Toegezonden email door bezoeker met als inhoud een vraag, een verzoek of opmerking(en) alsook eventueel zijn / haar naam, adres en inhoudelijke en toevertrouwde persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden in de vorm van data opslag in een bestand of database. Ook gebruiken we geen social media plugins. Wel kan een ons toegezonden email gebruikt worden, maar dan enkel en alleen om de afzender van de email ten dienste te kunnen zijn, c.q. zijn belang hierin te kunnen dienen.

Links naar websites van bevriende collega kunstenaars

Voor het gebruik van en door de bezoeker opgestarte link naar een website van een bevriende collega kunstenaar zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele aldaar ontstane problemen. Wel doen wij er alles aan in goed overleg met de eigenaar van de website link om eventuele daar ontstane problemen te voorkomen. De verantwoordelijkheid van ons eindigt niettemin bij het verlaten van onze website door de bezoeker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij emails verwerken

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst verwerkt jouw email en / of persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hieraan voorafgaand is vanuit een bezoek aan onze website hierom een verzoek tot contact ingediend en is dit contact ook vooraf gerealiseerd en bevestigd.

– email adressen noch email inhoud worden gedeeld en/of verkocht met andere platforms, organisaties, bedrijven, overheden en andere personen dan hiervoor genoemde website eigenaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst) tussen zit.

Toegepaste techniek en communicatie

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Website https://ay-art.nl
Naam ‘Ad en Yvonne Leijser schilderkunst’

Website is gebouwd met behulp van WordPress en Page builder Elementor
Er is geen gebruik gemaakt van Cookie technologie, noch bestaan plannen daartoe voor in de toekomst.

De website is gebouwd met de intentie om bezoekers een beeld te geven van de schildervaardigheden van beide kunstenaars.

Contact formulier geeft de bezoeker de mogelijkheid om contact te krijgen met de kunstenaars. Van het opgevoerde en verzonden bericht (email) wordt een kopie (email) gestuurd naar de afzender / bezoeker met de volledige inhoud van het oorspronkelijk bericht.

 

Hoe lang we email en persoonsgegevens bewaren

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst bewaart je email en/of persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van email- en persoonsgegevens:

(Categorie) email en persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Over de reden wordt gecommuniceerd met de afzender van het email bericht. Dit kan elektronisch (email) of via persoonlijk contact (telefonisch, bezoek op afspraak).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens (lees emails) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde en officieel door jou gemachtigde organisatie, toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar adenyvonneleijser@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ad en Yvonne Leijser Schilderkunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons email adres: adenyvonneleijser@hetnet.nl

Onvoorziene situaties

Hoewel met de grootst mogelijke precisie deze privacy verklaring is opgesteld kunnen er zich situaties voordoen waarin niet is voorzien. In zo’n geval zullen wij deze privacy verklaring laten toetsen en zonodig aanpassen.